خرید کتاب Becoming Art : Exploring Cross-Cultural Categories

[ad_1]

سی سال پیش هنر بومیان استرالیا چیزی بیشتر از پاورقی هنر جهانی بود. امروزه این یک جنبش مهم هنری معاصر تلقی می شود ، که اغلب به عنوان متصل به گذشته ای عمیق فرهنگی تبلیغ می شود. هنر شدن ، تجزیه و تحلیل جدیدی در مورد تغییر زمینه های فرهنگی و اجتماعی پیرامون تولید هنر بومی ارائه می دهد. این کتاب با عبور از مرزهای بین مردم شناسی و تاریخ هنر ، از استدلال های هر دو رشته برای ارائه دیدگاه بین رشته ای منحصر به فردی استفاده می کند که خود هنرمندان را در مرکز موضوع قرار می دهد. . هنر تبدیل می شود ، از تاریخ اخیر هنر بومی برای به چالش کشیدن برخی فرضیات گفتمان درباره هنر غرب و دنیای هنر غرب استفاده می کند. از دیدگاه بین فرهنگی بیشتری در مورد تاریخ هنر جهانی پشتیبانی می کند.

[ad_2]

کتاب Becoming Art : Exploring Cross-Cultural Categories