خرید کتاب Beethoven : Ein politischer Künstler in revolutionären Zeiten

[ad_1]

لودویگ ون بتهوون مسلماً یکی از بزرگترین آهنگسازان تمام دوران بود ، میراث موسیقی بی نظیر او همچنان بر سالن های کنسرت در سراسر جهان تسلط دارد. و او یک هنرمند بسیار سیاسی بود. وی به عنوان شاهد معاصر دوران آشفته – انقلاب فرانسه ، جنگ های ناپلئونی ، کنگره وین ، دوران متترنیخ – موضع روشنی نسبت به قدرتمندان داشت حتی وقتی از نظر مالی به آنها وابسته بود. ویلیام کیندرمن ، پیانیست ، موسیقی شناس و متخصص اثبات شده بتهوون ، در تحلیل درخشان خود واقعیت سیاسی و مدینه فاضله را در کارهای بتهوون ردیابی می کند و هر دو چالش سیاسی-اجتماعی زمان حال را ربط می دهد. به این ترتیب ، كیندرمن كاملاً نور جدیدی را بر روی آثار فاخر مانند فیدلیو ، اگمونت ، ارویكا و سمفونی 9 افكند.

[ad_2]

کتاب Beethoven : Ein politischer Künstler in revolutionären Zeiten