خرید کتاب Begegnung und Verständigung : Hermeneutische Grundfragen im interreligiösen Dialog

[ad_1]

15 سال از تأسیس انستیتوی تحقیقات بین فرهنگی و بین دینی اروپا در اکتبر 2004 دلیل کافی است تا تجربیات و بینش هایی را که در مسیر مشترک خود با پروژه ها و نشریات مختلف به دست آورده ایم و همزمان انتقاد از آنچه ساخته شده است را سپاسگزار کنیم. به روشهای گوناگون به نوعی در خلاصه داستان اینكه كاملاً اتفاقی نیست كه همیشه مباحث اساسی هرمنوتیك در گفتگوی بین مذهبی است كه كار تحقیقاتی و آموزشی ما به عنوان ملاقات و تفاهم در جاهای مختلف اروپا مطرح كرده است. این باید در نظر گرفته شود و با این انتشار. به این ترتیب ، در چارچوب مسیر یادگیری و جامعه خود ، از همه کسانی که می خواهند با ما فکر کنند در مورد آنچه که در خارجی یا خارجی در ماست – بدون توجه به اصل ، فرهنگ و مذهب آنها – دعوت می کنیم.

[ad_2]

کتاب Begegnung und Verständigung : Hermeneutische Grundfragen im interreligiösen Dialog