خرید کتاب Beginning's End

[ad_1]

از زمان بازگشت غیرمنتظره خود به امپراتوری ، تمام خواسته های الکسستراینا محافظت از خانواده اش بود. علی رغم وقایع تغییر دهنده زندگی که در Borderlands اتفاق افتاد ، خانواده او – آنهایی که باقی مانده بودند – تنها چیزی بود که او برایش باقی مانده بود. به عنوان امپراطور ، وظیفه از پیش تعیین شده او بود که از آنها با اطمینان از ایمنی امپراتوری محافظت کند. اما وقتی نیروهای همیشه تهدیدکننده مرزهای صلح ، صلح را به چالش می کشند ، او باید در درون خود جستجو کند تا یک جادوی جدید ، قدرتمندتر از هر آنچه سالنامه پیش از این پیش بینی کرده بودند ، کشف کند.

[ad_2]

کتاب Beginning's End