خرید کتاب Behind Closed Doors

[ad_1]

قسمت آخر کتاب شامل تعقیب و گریز است که به طوفانی وحشتناک برفی ختم می شود. مشکلی که در این مورد وجود دارد این است که “پیچ و تاب” کشف شده در پایان همان چیزی است که خواننده مدتها قبل از اینکه آقای گریس این کار را انجام دهد ، به آن شک خواهد کرد. او جزئیات قلب و روح همه شخصیت هایش از جمله کارآگاه گریس را بیان می کند.

[ad_2]

کتاب Behind Closed Doors