خرید کتاب Behold, His Yeshua! : Psalm 91

[ad_1]

مزمور 91 یکی از خواندنی ترین و قابل اعتمادترین مزامیر است. راحتی و تشویقی که به آن می دهد بی اندازه است. این کتاب کوچک درباره این مزامیر کوتاه ، دنیایی متعالی و بی حد و حصر از حقیقت و بینش را باز می کند. ببین یشوا! به ما اجازه می دهد سوراخ کلید مزمور 91 را ببینیم و شگفتی ها را در نظر بگیریم.

[ad_2]

کتاب Behold, His Yeshua! : Psalm 91