خرید کتاب Believing Identity : Pentecostalism and the Mediation of Jamaican Ethnicity and Gender in England

[ad_1]

بیان پیچیده و گاه متناقض قومیت ، مذهب و جنسیت ، این کتاب را در مورد ساخت هویت فرهنگی برای مهاجران جامائیکایی در انگلیس آگاه می کند. نویسنده ادعا می کند که دین – در این مورد پنطیکاستالیسم – را نمی توان به سادگی به عنوان وسیله ای برای جبران معنوی افراد مستضعف اقتصادی درک کرد. بلکه در کلیسای خدا در عهد جدید ، یکی از بزرگترین کلیساهای آفریقایی کارائیب بریتانیا ، کیهان شناسی کلیسا مسائل مربوط به هویت و رنج را حل می کند. مشارکت مذهبی یکی از راههای مذاکره آفریقای-کارائیب در مورد شرایط نمایندگی و تعامل در جامعه انگلیس است.

[ad_2]

کتاب Believing Identity : Pentecostalism and the Mediation of Jamaican Ethnicity and Gender in England