خرید کتاب Belonging: One Catholic's Journey

[ad_1]

“عضویت یادآوری یک شخص با ایمان است که سفر در زندگی او را به اوج توجه و کار داخلی رهبری کلیسای کاتولیک و دنیای انسان دوستی مرتبط با ایمان کاتولیک رسانده است” –

[ad_2]

کتاب Belonging: One Catholic's Journey