خرید کتاب Ben Ali's 'New Tunisia' (1987-2009) : A Case Study of Authoritarian Modernization in the Arab World

[ad_1]

مجموعه Islamkunde در سال 1969 توسط Klaus Schwarz Verlag تاسیس شد و به عنوان یکی از مهمترین نهادهای انتشاراتی مطالعات اسلامی در آلمان توسعه یافت. بیش از 330 جلد کتاب به تاریخ ، فرهنگ و جوامع شمال آفریقا ، خاور نزدیک و خاورمیانه و همچنین آسیای مرکزی ، جنوبی و جنوب شرقی اختصاص دارد.

[ad_2]

کتاب Ben Ali's 'New Tunisia' (1987-2009) : A Case Study of Authoritarian Modernization in the Arab World