خرید کتاب Benedetto Croce, Deutschland und die Moderne

[ad_1]

بندیتو کروچه (1952-1866) رابطه شدیدی با آلمان برقرار کرد که برای دهه های طولانی به ویژه با فلسفه آلمان بلکه با تاریخ و ادبیات ادامه داشت. مواضع وی از علاقه و تحسین عمیق ، حتی با درک درستی از انتقادات توماس مان به ایتالیا ، تا انزجار از یهود ستیزی و وحشت ملی سوسیالیستی باز است. برخی از دوستی های شخصی از فضائل زنده مانده بودند. این جلد جنبه های مختلفی از پذیرش فرهنگ آلمان توسط اندیشمندی متعهد به لیبرالیسم را نشان می دهد ، كه پیشرفت چشمگیر همدلی با این فرهنگ آلمانی را نشان داده است.

[ad_2]

کتاب Benedetto Croce, Deutschland und die Moderne