خرید کتاب Bénin les institutions démocratiques : Analyse comparée avec des évolutions en France et aux Etats-Unis

[ad_1]

قانون اساسی جدید بنین به 11 دسامبر 1990 برمی گردد. این رژیم یک رژیم دموکراتیک ایجاد می کند ، بنابراین مبتنی بر مردم ، تنها دارنده قدرت حاکمیت است ، و نهادها را تعریف می کند ، و همچنین یک نهاد کنترل کننده است که روابط اعضای خود را نظارت می کند و اقدامات متقابل این مردم به عنوان یک نهاد انتخاباتی از طریق نمایندگان قانونی خود حاکمیت خود را اعمال می کنند. این کتاب جنبه دموکراتیک ، رابطه با مردم را براساس نمونه های فرانسه و آمریکا بررسی می کند. تجزیه و تحلیل هم قدرت تشکیل دهنده و هم قدرت های تشکیل شده را در بر می گیرد. هدف درک خصوصیات بنین از نظر حق رأی جهانی ، تفکیک قدرت و رابطه برقرار شده با مردم است.

[ad_2]

کتاب Bénin les institutions démocratiques : Analyse comparée avec des évolutions en France et aux Etats-Unis