خرید کتاب Between the Acts

[ad_1]

نویسنده فقط یک روز ما را توصیف می کند. یک روز تابستانی در سال 1939. انگلیس. در میان نمایشنامه ها – نمایشنامه های اختصاص داده شده به تاریخ انگلستان و ارائه شده در صحنه تئاتر آماتور ، درامی از سوerstand تفاهم و بیگانگی در زندگی واقعی شخصیت های اصلی رمان بازی می شود. بین یک عمل و عمل دیگر ، آرمان ها و امیدهای مردم در آستانه جنگ جهانی دوم در حال خراب شدن است ، همه جهان در حال فروپاشی است.

[ad_2]

کتاب Between the Acts