خرید کتاب Between the Dark and the Daylight

[ad_1]

آیا دشمنان آنها که روز به روز ، سال به سال دیوارهای خود را خراب می کنند ، در یک جهان زیرین محافظ ساخته شده از بتن مسلح به دام افتاده اند ، سرانجام می توانند از این طریق عبور کنند ، پس چه اتفاقی می افتد؟ Algis Budrys نویسنده نامزد Rogue Moon و Michaelmas نامزد دریافت جایزه هوگو و سحابی بود.

[ad_2]

کتاب Between the Dark and the Daylight