خرید کتاب Beyond Cosmopolitanism : Towards Planetary Transformations

[ad_1]

با در نظر گرفتن سنتهای متنوع اندیشه و آزمایش جهان وطنی ، این جلد برجسته ، نوزایی معاصر جهان وطنی را به عنوان پاسخی به چالشهای زندگی در جهانی وابسته به هم بررسی می کند. از طریق یک رویکرد چند رشته ای منحصر به فرد ، بحث را فراتر از جهانشمولی یک جانبه جهان یورو-آمریکایی می برد و به بررسی تعدد تحولات رویارویی با جهان وطنی می پردازد. این مجموعه موضوعات اصلی مسئولیت جهان وطنی ، شهروندی جهانی و عدالت و همچنین اهمیت گفتگوی بین تمدن ها ، فرهنگ ها ، ادیان و سنت ها را برجسته می کند. او با کاوش در ابعاد اخلاقی و سیاسی جهانی شدن ، مسیرهای فراتر از جهان وطنی را با مبارزه برای کیهان جهانی پس از استعمار مشخص می کند که با عدالت جهانی ، گفتگوهای متمدنانه و عزت همه مشخص می شود.

[ad_2]

کتاب Beyond Cosmopolitanism : Towards Planetary Transformations