خرید کتاب Beyond Difference

[ad_1]

این کتاب تجربه دردناک متفاوت بودن را بررسی می کند و راه حل هایی را برای جامعه و افراد برای بهبود و رشد فراتر از اختلاف ارائه می دهد. این اثر اجتماعی تفاوت ، نظم سلسله مراتبی در حال ظهور و میزان تفکیک افراد را بررسی می کند.

[ad_2]

کتاب Beyond Difference