خرید کتاب Beyond the Children's Corner : Creating a Culture of Welcome for All Ages

[ad_1]

این یک کتاب راهنمای مفید برای کلیساها است که چگونه می توان در عبادت از کودکان و خانواده ها استقبال بیشتری کرد. این هدف برای تشویق CCPs و تیم های وزارتخانه برای تأمل در مورد نیازهای معنوی کودکان ، نیازهای دامداری خانواده ها و نحوه رفع موانع و مدیریت موثر تغییرات ایجاد شده است.

[ad_2]

کتاب Beyond the Children's Corner : Creating a Culture of Welcome for All Ages