خرید کتاب Bibliography of Michigan Archaeology

[ad_1]

برای این جلد ، الکسیس پراوس کتابشناسی انتشارات مربوط به باستان شناسی میشیگان را تهیه کرد. منابع ذکر شده از کتابخانه های عمومی میشیگان و کتابخانه های دانشگاه ، و همچنین کتابخانه عمومی شیکاگو ، کتابخانه عمومی بوستون ، موزه هاروارد پیبدی و مجموعه های دیگر است.

[ad_2]

کتاب Bibliography of Michigan Archaeology