خرید کتاب Big Promises, Small Government: Doing Less with Less in the BC Liberal New Era

[ad_1]

هنگامی که دولت لیبرال گوردون کمپبل در سال 2001 اکثریت قاطعی را در بریتیش کلمبیا به دست آورد ، نخست وزیر بلافاصله به قول خود در مورد کاهش مالیات بر درآمد شخصی وفا کرد. وعده های بزرگ ، دولت کوچک پیامدهای تغییرات چشمگیر سیاست های مالی در برنامه های اجتماعی را نشان می دهد. کمپبل انتظار داشت کاهش مالیات برای تحریک سرمایه گذاری و رشد باشد. در عوض ، کاهش مالیات ، معافیت بهداشت و آموزش و پرورش ، باعث شد که وزارتخانه های کوچکتر برای کاهش بودجه برای حفظ بودجه متعادل ، و اثرات مخربی درگیر شوند. این گزارش داخلی از پیدایش ، اجرا و عواقب واقعی سیاست مالیاتی ، درس های حیاتی به دولت های آینده و بینشی درباره نقش مالیات در جامعه ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Big Promises, Small Government: Doing Less with Less in the BC Liberal New Era