خرید کتاب Bio- and Nanosorbents from Natural Resources :

[ad_1]

این کتاب با تأکید ویژه بر موادی که در تصفیه آب کاربرد دارند ، در زمینه نانو جاذب های مشتق شده از پلیمرهای طبیعی بررسی می کند. این شامل مواد طبیعی با اسکلت آلی و غیرآلی است که می توان از آنها نانومواد تهیه کرد. این نانومواد می توانند برای تقویت ماتریس های دیگر مورد استفاده قرار گیرند و در فرم بکر آنها دارای بازده جذب فوق العاده ای هستند. از نظر منشأ طبیعی یا بیولوژیکی ، مواد توصیف شده در این کتاب به عنوان دوستدار محیط زیست و غیر سمی شناخته شده اند. در این کتاب چگونگی ترکیب و بهره برداری از این مزایای مواد توصیف شده بیان شده است. بنابراین این هدف شیمیایی ، نانوتکنولوژی ، مهندس محیط زیست و بطور کلی کلیه دانشمندانی است که در زمینه آلودگی و تصفیه آب فعالیت می کنند به عنوان منبع الهام نوآوری در استفاده از فناوریهای جدید است.

[ad_2]

کتاب Bio- and Nanosorbents from Natural Resources :