خرید کتاب Biodemography of Fertility in Japan :

[ad_1]

این کتاب داده های اصلی در مورد عوامل تقریبی باروری در ژاپن را ارائه می دهد. هدف آن تجزیه سطح پایین باروری در ژاپن به اجزای فیزیولوژیکی ، رفتاری و اجتماعی است. علاوه بر این ، این کتاب مطالعات قبلی را در مورد عوامل تقریبی باروری در ژاپن بررسی می کند و داده ها را با سایر کشورها مقایسه می کند. این کتاب برای اولین بار خلاصه ای از پروژه های تحقیقاتی قبلی انجام شده در ژاپن با این موضوع است و جهت تحقیق در آینده جهت پر کردن شکاف های تحقیقاتی باقی مانده را ارائه می دهد. همچنین نور جدیدی را بر روی شباهت ها و تفاوت های سطح باروری در ژاپن و سایر کشورها از نظر اجزای بیودموگرافیک روشن می کند ، به خوانندگان کمک می کند مکانیسم های تغییر باروری در ژاپن را درک کنند.

[ad_2]

کتاب Biodemography of Fertility in Japan :