خرید کتاب Biology of Sleep Substances

[ad_1]

تمام جنبه های علم خواب در این متن منبع عالی ، با اشاره خاص به مواد خواب و تعدیل کننده های خواب ، گنجانده شده است. توسعه تاریخی نظریه های خواب همراه با مشکلات فنی بررسی می شود. تمام مواد کاندیدا از نظر محل حضور ، طبیعت شیمیایی ، تکنیک های سنجش بیولوژیکی ، اثرات فیزیولوژیکی و دارویی مورد بررسی قرار می گیرند. بر اساس یک روش استاندارد تهیه شده توسط نویسنده ، ویژگی های تعدیل خواب برخی از مواد از نظر کمی مقایسه و ارزیابی می شود. مکانیسم های تنظیم خواب ، که از زیر سیستم های عصبی و هومورال پیچیده تشکیل شده اند ، با نتایج آزمایش های اخیر فیزیولوژی مغز و اعصاب و مغز و اعصاب تجزیه و تحلیل می شوند. علاوه بر این ، یک جنبه تکاملی از مواد خواب در نظر گرفته می شود.

[ad_2]

کتاب Biology of Sleep Substances