خرید کتاب Biotechnological Applications of Extremophilic Microorganisms

[ad_1]

این کتاب یک نمای کلی از چگونگی استفاده از اکستریموفیل ها در بیوتکنولوژی ، از جمله برای تولید و تخریب ترکیبات است. این مقاله با در نظر گرفتن پروکاریوتها و یوکاریوت ها ، اکتشافات و برنامه های مختلف اخیر مربوط به طیف گسترده ای از افراطی ها را بررسی می کند.

[ad_2]

کتاب Biotechnological Applications of Extremophilic Microorganisms