خرید کتاب Biotechnology and Biopharmaceutical Manufacturing, Processing, and Preservation

[ad_1]

در این کتاب بی نظیر ، متخصصان شیوه های قابل استفاده در فرآوری در مقیاس بزرگ محصولات بیوتکنولوژی را توصیف می کنند. این کتاب با شروع پردازش تکنیک های حفاظت و ذخیره سازی انبوه ، راهکارهایی را برای بهبود کارایی کمپین های فرآیندی محصولات متعدد و امکانات تولیدی برای چنین تکنیک هایی ارائه می دهد. کروماتوگرافی در مقیاس بزرگ برای تصفیه مولکول های زیستی در تولید و لیوفیلیزاسیون محصولات دارویی پروتئین مورد بحث قرار گرفته است. این شامل یک مطالعه موردی در مورد فن آوری پردازش پر کردن مهر و موم و یک فصل در مورد عوامل اقتصادی و هزینه برای مهندسی فرآیند بیولوژیکی است.

[ad_2]

کتاب Biotechnology and Biopharmaceutical Manufacturing, Processing, and Preservation