خرید کتاب Biotechnology : Quality Assurance and Validation

[ad_1]

بیوتکنولوژی: تضمین و اعتبار سنجی کیفیت ، بحث عملی و مفصلی را ارائه می دهد که باید مواردی را برای تضمین کیفیت و کنترل کیفیت برای کنترل موثر در تهیه محصولات بیوتکنولوژی مشخص کرد. این کتاب تعدادی از موضوعات را ارائه می دهد که برخی از چالش های منحصر به فرد شرکت های بیوتکنولوژی را در تولید داروهای زیستی تعریف می کند. عناوین انتخاب شده با کیفیت و اعتبار سنجی ، از طریق انجماد رده های سلولی از طریق پر کردن و اتمام محصول شروع می شوند. این شامل یک راهنمای اعتبار سنجی ، یک نمایش واضح از چگونگی استفاده موثر از فیلتراسیون ، یک دید مختصر از روش های تمیز کردن و موارد دیگر است.

[ad_2]

کتاب Biotechnology : Quality Assurance and Validation