خرید کتاب Birthmarks : Poems

[ad_1]

هاجر پسرش را از آن طرف مرز غیر مهمان نواز بزرگ می کند. بتشبع سعی می کند آسیب دیدگی خود را پاک کند. جدایی دیگر زن را در چاه تعقیب می کند. اشعار موجود در Birthmarks زنان عهد جدید و عهد جدید را معاصر می کند و در نظر می گیرد که چه کسانی امروز هستند. آنها با بهره گیری از تاریخ ، زیر متن و تجربیات رایج زنانه ، این شخصیت ها و روایت های آنها را از نو اختراع کرده و خوانندگان را برای دیدار دوباره با زنان کتاب مقدس به چالش می کشند.

[ad_2]

کتاب Birthmarks : Poems