خرید کتاب Biting the Clouds : A Badtjala Perspective on The Aboriginals Protection and Restriction of the Sale of Opium Act, 1897

[ad_1]

در این کار پیشگام بورس تحصیلی بومی ، فیونا فولی ، هنرمند تجسمی تحسین شده ملی ، به سکوت های ذاتی ، اشتباهات و بی عدالتی ها از دیدگاه مردمش ، Badtjala of K’gari (جزیره فریزر) می پردازد. این روش انتقادی را در مورد روش کمی شناخته شده دوران استعمار در پرداخت پول به کارگران بومی در تریاک و “راه حل” انتقال آنها به K’gari روشن می کند. گاز گرفتن ابرها – یک حسن تعبیر برای سنگسار شدن در تریاک – ترکیبی از تصاویر تاریخی ، شخصی و فرهنگی است تا داستان Badtjala را از داستان استعمار ادعا کند. تصاویر رنگی آثار فولی تأثیر بیشتری بر این بررسی مهم تاریخ استرالیا می بخشد.

[ad_2]

کتاب Biting the Clouds : A Badtjala Perspective on The Aboriginals Protection and Restriction of the Sale of Opium Act, 1897