خرید کتاب Blake Blacks Out

[ad_1]

بلیک عالی است. خوب ، حداقل اینطور به نظر می رسد. موهایش ضخیم است. ویژگی های او خوشایند است. همه او را دوست دارند و برای ناامیدی بلیک ، همه عاشق او می شوند یا حداقل می گویند بله ، پس اتفاقی می افتد. بلیک غش می کند. در آن مهمترین لحظات صمیمیت ، بلیک غش می کند. بعد از 101 قرار دهشتناک وحشتناک ، بلیک پیشنهادی را از مردی دریافت می کند که قسم می خورد می تواند از پس آن برآید. اما آیا جروم سکسی می تواند از آنچه بلیک بزرگترین نقص خود می داند چشم پوشی کند؟

[ad_2]

کتاب Blake Blacks Out