خرید کتاب Bleak House

[ad_1]

خانه مخلوط به گرگ و میش لندن باز می شود ، جایی که مه در دادگاه صومعه شهر را در بر گرفته است. پرونده تاریک جارندیس و جارندیس که در آن هزینه های حقوقی ، عاشقانه استر سامرسون و اسرار منشأ آن ، تحقیقات در مورد بازرس کارآگاه باکت و سرنوشت جو ، رفتگر ارثی به تدریج بلعیده می شود.

[ad_2]

کتاب Bleak House