خرید کتاب Blink!

[ad_1]

چشمهای بزرگ ، چشمهای کوچک ، چشمهایی که 360 درجه می بینند ، چشمهایی که با هم کار می کنند ، چشمهایی که جدا از هم می چرخند و چشمهایی که شبیه تلسکوپ هستند. گرافیک قوی و متن تغزلی برای گرفتن تخیل.

[ad_2]

کتاب Blink!