خرید کتاب Blood Sacrifice : Volume 9

[ad_1]

می توانم خورشید و ماه را با قلب خود بپوشانم! رنگ کوه ها و رودخانه ها تغییر کرده است! آسمانها هیچ چشمی نداشتند ، اما توانستند آسمانها را شجاع کرده و به یک دیو تبدیل شوند! آسمان و زمین به حرکت درآمدند! خون مانند رودخانه جاری شد و آب گل آلود را می شست! جهان وارونه شده است! نزدیک]

[ad_2]

کتاب Blood Sacrifice : Volume 9