خرید کتاب Botany

[ad_1]

چارلز کوواکس چندین گیاه از قارچ ها ، جلبک ها و گلسنگ ها گرفته تا خانواده سوسن و گل سرخ را مشخص می کند. این بخشهای هر گیاه و چرخه رشد آنها را شرح می دهد. این برای کلاسهای 5 و 6 برنامه درسی اشتاینر-والدورف (10-12 سالگی) توصیه می شود.

[ad_2]

کتاب Botany