خرید کتاب Briefe V (1918-1923)

[ad_1]

جلد 22 همچنین پنجمین و آخرین جلد با نامه هایی از ارنست ترولتش به و به ارنست ترولتش در نسخه کامل انتقادی است. این مکاتبات گسترده دانشمند و روشنفکر را در اوایل دوره پس از جنگ تا زمان مرگ نابهنگام وی در فوریه 1923 مستند می کند.

[ad_2]

کتاب Briefe V (1918-1923)