خرید کتاب Broad Exposure to Science and Technology

[ad_1]

مواجهه گسترده با علم و فناوری (BEST 2019) مقالاتی که توسط کنفرانس Exposure to Science and Technology (BEST2019) ، 7-8 آگوست 2019 ، بالی ، اندونزی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند.

[ad_2]

کتاب Broad Exposure to Science and Technology