خرید کتاب C Programming. A Short Guide

[ad_1]

سند علوم کامپیوتر سال 2020 – برنامه نویسی ، کلاس: 13 ، دوره: C برنامه نویسی ، زبان: انگلیسی ، چکیده: C برنامه نویسی پایه محکمی برای هرگونه مطالعه زبان برنامه نویسی در زندگی دانشجویان علوم کامپیوتر و مهندسی است. بنابراین در این راهنما سفر یادگیری برنامه نویسی C آسان تر شده است. این کتاب می تواند به عنوان یک کتابچه راهنمای آزمایشگاهی برای موضوع برنامه نویسی C استفاده شود.

[ad_2]

کتاب C Programming. A Short Guide