خرید کتاب Caesar: A Sketch

[ad_1]

سزار: یک طرح مربوط به جنبه های مختلف خوشایند جولیوس سزار ، ژنرال و دولتمرد رومی است که نقشی محوری در وقایع منتهی به پایان جمهوری روم و ظهور امپراتوری روم داشت.

[ad_2]

کتاب Caesar: A Sketch