خرید کتاب Camille

[ad_1]

صبح بخیر! من کامیل هستم! رقصیدن اشتیاق بزرگ من است! امروز اولین بار است که می خواهم به یک کلاس جدید باله در یک مدرسه مشهور رقص بروم. کمی استرس دارم. اگر سطح را نداشته باشم چطور؟ برای اثبات آنچه که توانایی آن را دارم باید سخت کار کنم!

[ad_2]

کتاب Camille