خرید کتاب Campfire Ghost Stories – Level 1

[ad_1]

،0 語 ،0 5،053 em Lemmi 300-400 گروهی از چهار دانش آموز دبیرستانی برای اردو زدن در جنگل می روند. شب ها دور آتش می نشینند. سپس. دانشجویان یکی یکی یک داستان ارواح سنتی را برای هم تعریف می کنند. اما با پایان یافتن داستان های آنها. آنها به زودی متوجه می شوند که آنها بخشی از داستان ترسناک خودشان هستند.

[ad_2]

کتاب Campfire Ghost Stories – Level 1