خرید کتاب Captain Chaos and Five More Stories

[ad_1]

شش داستان کلاسیک از دوران طلایی داستان علمی تخیلی توسط نلسون اس. باند. ویژه در اینجا: “Captain Chaos” ، “The Ultimate برجسته” ، “The Ballad of Blaster Bill” ، “Shadrach” ، “The Ballad of Venus Nell” و “The Lorelei Death”.

[ad_2]

کتاب Captain Chaos and Five More Stories