خرید کتاب China and Africa : Building Peace and Security Cooperation on the Continent

[ad_1]

این کتاب به بررسی مشارکت روزافزون چین در همکاری های امنیتی در آفریقا می پردازد. با استفاده از محققان برجسته و برجسته صنعت ، این جلد از ترکیبی از بینش های تحلیلی و مطالعات موردی برای کشف پیچیدگی چالش های امنیتی پیش روی چین و قاره استفاده می کند. این مسئله تأثیر ملاحظات امنیتی در روابط اقتصادی و اجتماعی فزاینده ای را که چین با کشورهای آفریقایی ایجاد کرده زیر سوال می برد.

[ad_2]

کتاب China and Africa : Building Peace and Security Cooperation on the Continent