خرید کتاب China's New Strategic Layout :

[ad_1]

این کتاب ، مبتنی بر رویای چینی و اصول اساسی آن ، اهمیت جهانی ، مسیر پیاده سازی و الزامات عملی ، به طور سیستماتیک استراتژی چهار جانبه جهانی چین را توضیح می دهد. استراتژی جهانی چهار جانبه ، مفهوم استراتژیک حزب کمونیست چین معاصر است. طی پنج و حتی پنجاه سال آینده ، توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه چین بر این محور خواهد بود. ساخت جهانی یک جامعه نسبتاً مرفه هدف استراتژیک ، تعمیق همه جانبه اصلاحات و پیشرفت حکومت مبتنی بر قانون چین موتور و تضمین کننده در تحقق هدف استراتژیک است ، ضمن تقویت خود انضباطی حزب نشان دهنده اقدامات استراتژیک برای ایجاد یک شرکت رهبری مردمی است. استراتژی جهانی چهار جانبه نه تنها دیدگاه ح.ک.چ در مورد چین ، بلکه در مورد جهان نیز نشان می دهد.

[ad_2]

کتاب China's New Strategic Layout :