خرید کتاب China’s Rural Development Road :

[ad_1]

این کتاب به طور سیستماتیک تجربیات و مشکلات پیش آمده در توسعه مناطق روستایی چین طی سه دهه گذشته از زمان آغاز اصلاحات اقتصادی این کشور را بررسی می کند. به همین ترتیب ، مهمترین جنبه ها از نظر جوامع روستایی چین ، کشاورزان و کشاورزی از منظر توسعه ، مانند سیستم مدیریت کشاورزی ، سیستم تصرف زمین روستایی ، سیستم مالیات و مالیات روستایی ، مالی ، علمی و فناوری سیستم ، ساختار حاکمیت روستایی ، کاهش فقر ، حفاظت از محیط زیست و غیره رویکرد به کار رفته ترکیبی از نظریه ها ، قوانین و استراتژی های اساسی با شیوه توسعه روستایی به منظور تجزیه و تحلیل داستان های موفقیت و مشکلات مداوم ، کشف علل هر دو مورد و ارائه نگاهی اجمالی به آینده توسعه روستایی است.

[ad_2]

کتاب China’s Rural Development Road :