خرید کتاب Chinese Middle Constructions : Lexical Middle Formation

[ad_1]

این کتاب ساختارهای میانی چینی را به عنوان ساختارهای عمومی تعریف می کند ، با بالاترین استدلال اشباع شده نحوی آنها همیشه به عنوان دلخواه. این تعریف عملیاتی “ساخت وسط” را از “صدای میانی” متمایز می کند به این دلیل که می تواند توسط ساخت های مختلف به زبان چینی ارائه شود. با بررسی این ساخت ها در چارچوب نحو تولیدی ، این کتاب نتیجه گرفت که شکل گیری آنها در سطح واژگان رخ می دهد ، بدون آنکه به هیچ مکانیزم نحوی متوسل شود و بنابراین چینی در گروه “زبانهای متوسط ​​واژگانی” قرار می گیرد ، که در تضاد با “زبانهای میانی” هستند. نحوی “.

[ad_2]

کتاب Chinese Middle Constructions : Lexical Middle Formation