خرید کتاب Christian Faith and University Life : Stewards of the Academy

[ad_1]

این کتاب بینش جدیدی را در مورد نقش منحصر به فرد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آموزش عالی مسیحی ارائه می دهد. با جمع آوری صداهای مختلف – دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، مدرسین جدید ، و دانشمندان باتجربه – با نتایج تحقیقات کیفی تجربی ، این کتاب نحوه راهنمایی ایمان و مدیریت را در نحوه پیگیری بورس تحصیلی و تدریس و همچنین رابطه آکادمی با کلیسا بررسی می کند. . نتیجه این امتحان یک روایت منسجم و موضوعی است که برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی مسیحی و اساتید جدیدی که قصد دارند با درک صحیح از هدف و مسئولیت ، وارد آکادمی شوند ، جذاب خواهد بود.

[ad_2]

کتاب Christian Faith and University Life : Stewards of the Academy