خرید کتاب Classroom Management in Teacher Education Programs :

[ad_1]

این کتاب به بررسی تأثیر ادغام استراتژی های مدیریت کلاس مرتبط با فرهنگ و پویا از نظر آموزشی در برنامه درسی یک دوره در روش های پیش خدمت آموزش متوسطه شهری می پردازد. این کتاب با قالب بندی مسئله ادغام مدیریت کلاس در زندگی کسانی که یاد می گیرند تأثیرات را یاد بگیرند ، آغاز می شود. سپس چندین مورد موردی را در دانش آموزان گروه شاهد مطالعه که دوره های مدیریت کلاس در دوره روش های خود ندارند ، بررسی می کند. پس از تجزیه و تحلیل چالش های پیش روی کنترل دانش آموزان ، این کتاب DCMA را به عنوان چارچوبی ارائه می دهد که مربیان معلمان می توانند یک دوره روش های تلفیقی ایجاد کنند. سپس این کتاب دانش آموزان را در گروه تجربی مطالعه و چگونگی بهره مندی آنها از چنین دوره آموزشی در دوره آمادگی معلم و در سال اول تدریس ، تجزیه و تحلیل می کند.

[ad_2]

کتاب Classroom Management in Teacher Education Programs :