خرید کتاب Climate Change and Writing the Canadian Arctic :

[ad_1]

تغییرات اقلیمی و نوشتن قطب شمال کانادا تأثیر تغییرات آب و هوا را بر فرهنگ ادبی کانادا بررسی می کند. تجزیه و تحلیل سخنان متغیر پیرامون کشف کشتی های گمشده اعزامی فرانکلین در خدمت برجسته کردن منافع سیاسی و اقتصادی است که از نظر تاریخی انگیزه رویکرد کانادا به قطب شمال بوده و نمایندگی های ادبی را شکل داده است. تغییر اخیر در تحریرهای کانادایی از حاکمیت ملی به دولت گردشی در قرائت های دقیق و نمای نزدیک کاتلین وینتر “بی حد و مرز” و شیلا وات کلوتی “حق سرد بودن” نشان داده شده است.

[ad_2]

کتاب Climate Change and Writing the Canadian Arctic :