خرید کتاب Community-Based Disaster Risk Management in Azerbaijan :

[ad_1]

این کتاب عوامل اصلی آسیب پذیری را نشان می دهد و تصویر روشنی از مداخلات احتمالی برای کاهش خطر بلایا در مدارس و جوامع در آذربایجان ارائه می دهد. روش جدیدی برای ارزیابی آسیب پذیری کودک محور در سطح مدارس و جامعه توسعه داده شد. از این روش می توان برای ارزیابی سطح آسیب پذیری مدارس و جوامع استفاده کرد. این کتاب یک راهنمای آموزشی است که به تازگی تهیه شده است و به متخصصان کمک می کند دوره های آموزشی را برای سازمان های دولتی و محلی برگزار کنند. اگرچه این کتاب در یک منطقه خاص تمرکز دارد ، اما روش پیشنهادی عمومی است و می تواند در جاهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

[ad_2]

کتاب Community-Based Disaster Risk Management in Azerbaijan :