خرید کتاب Comparative Politics of Southeast Asia : An Introduction to Governments and Political Regimes

[ad_1]

این کتاب درسی مقدمه ای جامع در مورد سیستم های سیاسی همه کشورهای آسه آن و تیمور شرقی از منظر مقایسه ای است. این نهاد های سیاسی ، بازیگران و فرایندها را در یازده ایالت بررسی می کند ، هم دموکراسی ها و هم رژیم های خودکامه را تحت پوشش قرار می دهد. هر مطالعه ملی شامل تجزیه و تحلیل سیستم دولت فعلی ، حزب و سیستم انتخاباتی و ارزیابی دولت ، سیستم حقوقی و دستگاه های اداری آن است. دانشجویان علوم سیاسی و مطالعات منطقه ای همچنین در مورد روندهای گذار دموکراتیک و پایداری خودکامه و همچنین تأثیر جامعه مدنی و رسانه ها بر فرهنگ سیاسی در هر کشور اطلاعاتی کسب خواهند کرد.

[ad_2]

کتاب Comparative Politics of Southeast Asia : An Introduction to Governments and Political Regimes