خرید کتاب Concurrent Conceptual Design and Materials Selection of Natural Fiber Composite Products :

[ad_1]

این کتاب موضوعات مربوط به توسعه محصولات کامپوزیت الیاف طبیعی را در مرحله طراحی مفهومی در فرآیند تولید محصول در بر می گیرد. این روشها و ابزارهای مهندسی همزمان به کار رفته در توسعه محصولات کامپوزیت الیاف طبیعی را توصیف می کند و در مورد فعالیتهای اصلی طراحی مفهومی ، مانند توسعه و انتخاب طرح مفهومی هندسی ، انتخاب مواد و انتخاب فرآیند تولید بحث می کند. این کتاب همچنین شامل مطالعات موردی با تصاویر مربوط به جنبه های طراحی مفهومی مربوط به تولید محصولات کامپوزیت الیاف طبیعی است تا راهنمای عملی طراحان در مورد استفاده از ابزار انتخاب شده برای پروژه خود را ارائه دهد.

[ad_2]

کتاب Concurrent Conceptual Design and Materials Selection of Natural Fiber Composite Products :