خرید کتاب Conference Proceedings of the Second International Conference on Recent Advances in Bioenergy Research : ICRABR 2016

[ad_1]

این کتاب در مورد آخرین پیشرفت های انرژی زیستی ، از جمله زیست توده جلبکی ، بیودیزل ، اتانول زیستی ، بیومتاناسیون ، تجزیه در اثر حرارت ، گازدهی زیست توده ، اجاق های بیوماس و فرایندهای یکپارچه بحث می کند. این مجلد شامل مراحل منتخب ICRABR-2016 است. محتوا شامل تحقیقات پیشرفته برای سازمانهای تحقیق و توسعه ، دانشگاهیان و صنایع برای ارتقا و مستند سازی تحولات اخیر در بخش انرژی زیستی برای انواع ذینفعان است. این کتاب نیاز به سوخت های زیستی و بازار آنها ، موانع و چالش های پیش روی سوخت های زیستی و انرژی های زیستی و استراتژی های آینده مورد نیاز برای پرورش ایده های جدید برای تحقیق ، همکاری و تجاری سازی انرژی زیستی را برجسته می کند. این موضوعات مختلف ، مانند زیست توده و مدیریت انرژی. فرآیندهای تبدیل ترموشیمیایی. فرآیندهای تبدیل بیوشیمیایی ؛ فرآیندهای تبدیل کاتالیستی. فرآیندهای الکتروشیمیایی تصفیه زباله برای جمع آوری انرژی ؛ و فرآیندهای یکپارچه. ثابت خواهد شد که یک منبع ارزشمند برای دانشجویان ، محققان ، پزشکان و سیاست گذاران در زمینه سوخت های زیستی و انرژی زیستی است.

[ad_2]

کتاب Conference Proceedings of the Second International Conference on Recent Advances in Bioenergy Research : ICRABR 2016