خرید کتاب Conflict in Family Businesses : Conflict, Models, and Practices

[ad_1]

این کتاب روش هایی را برای مقابله با درگیری در مشاغل خانوادگی ارائه می دهد. قسمت اول کتاب تعارض را به طور کلی و سپس در زمینه مشاغل خانوادگی تعریف می کند. وی سپس رویکردهای مختلفی را برای مقابله با درگیری شناسایی می کند. همانطور که نویسنده روشن می کند ، تعارض می تواند بر عملکرد یک تجارت خانوادگی تأثیر منفی بگذارد ، در حالی که درگیری های حل نشده اغلب منجر به انتقال ناموفق به نسل بعدی می شود. بنابراین ، مدلی ارائه می شود که به علل درگیری و راه های حل آن می پردازد. بخش دوم این کتاب ، مطالعات موردی درگیری در مشاغل خانوادگی ، بررسی شرکت هایی مانند گوچی و لورآل و کاربرد نظریه را ارائه می دهد. این کتاب به عنوان یک متن اساسی در مدیریت اختلافات در مشاغل خانوادگی خدمت خواهد کرد.

[ad_2]

کتاب Conflict in Family Businesses : Conflict, Models, and Practices